logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Filip Hromčík, PhD.

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity a FN u sv. Anny v Brne, súkromná prax Syndenta, Brno

Česko

Význam vyšetrenia parodontu pre ‘’neparodontológov’’

Má cenu vyšetrovať parodontálne parametre, aj keď práve neriešime parodontitídu? Ako a aké? Čo je potrebné zistiť o parodonte, aby stál pri ošetrovaní zubov na našej strane a nie proti nám? Chceme mať ďasno za protivníka alebo radšej za spoluhráča?

V mnohých disciplínach zubného lekárstva závisí úspech ošetrenia zubných tkanív na adekvátnom prístupe k mäkkým tkanivám a na kvalite okolitého parodontu. Zhrnieme si možnosti parodontálnej diagnostiky vo vzťahu k rôznym odborom stomatológie. Ukážeme si, aké pomôcky je možné využiť a kedy sú naozaj užitočné. Na príkladoch si ukážeme úlohu vyšetrenia parodontu pri endodoncii, pri zhotovovaní výplní so subgingiválnym okrajom alebo napríklad pred plánovaním protetického ošetrenia pri pilieri s postihnutým parodontom. Chýbať nebudú kazuistiky a ukážky z praxe parodontológa mimo jeho komfortnej zóny.

Vzdelanie a prax

2016 – 2021


2010 – 2016

2014 – 2015

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor Stomatológia a otorinolaryngológia, obhájená dizertačná práca „Terapie chronickej parodontitídy pomocou resolvinov a lipoxinov“
Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne, magisterský odbor Zubné lekárstvo
Università di Tor Vergata, Zubné lekárstvo, Rím, Taliansko

Prax

od 2016

od 2019

Stomatologická klinika FN u svätej Anny a Lekárska fakulta Masarykovej  univerzity v Brne, Oddelenie parodontológie
Súkromná prax Syndenta, Brno

Pedagogická činnosť

od 2018                     

Parodontológia – prednášky a cvičenia pre študentov programov Zubné lekárstvo a Všeobecné lekárstvo na LF MU 

Členstvo v odborných spoločnostiach

od 2020
od 2022                 

Česká parodontologická spoločnosť
International Team for Implantology

Výskum

2013 – 2016

2016 – 2020
od 2020               

Porovnanie spôsobov liečby orálnych slizničných lézií a gingiválnych recesov
Terapia chronickej parodontitídy pomocou resolvínov a lipoxínov
Využitie nanovlákien na aplikáciu bioaktívnych látok pomocou zubnej nite

Publikačná činnosť

HROMČÍK Filip, Jan VOKURKA, Michal KÝR, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Granulation tissue enhanced with aspirin and omega-3 PUFAs as a local adjunct to the surgical treatment of periodontitis. European Journal of Lipid Science and Technology, Weinheim, Německo: Wiley, 2021, roč. 123, č. 2, s. 1-9. IF: 2,679

HROMČÍK, Filip, Jan VOKURKA, Eduard GÖPFERT, Martin FALDYNA, Markéta HERMANOVÁ, Michal KÝR, Monika VICENOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Granulation tissue enriched by aspirin and omega-3 fatty acids in healing experimental periodontal lesion. Biomedical Papers, Olomouc, Česko: Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2021, roč. 165, č. 2, s. 216-223. IF: 1,245

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk DANĚK, Tereza DEISSOVÁ, Filip HROMČÍK, Břetislav LIPOVÝ, Dávid SZÁRAZ, Július JÁNOŠ, Antonín FASSMANN, Jirina BARTOVA, Ivo DRIZHAL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin Gene Variability and Periodontal Bacteria in Patients with Generalized Aggressive Form of Periodontitis. International Journal of Molecular Sciences, Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2020, roč. 21, č. 13, s. 1-24. IF: 5,923

VOKURKA, Jan, Filip HROMČÍK, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Monika VICENOVÁ, Lucie POŽÁROVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Platelet-rich plasma, platelet-rich fibrin, and enamel matrix derivative for oral mucosal wound healing. Polish Journal of Veterinary Sciences, Olštýn, Polsko: Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2020, roč. 23, č. 2, s. 169 176. IF: 0,821

HROMČÍK, Filip a Alexandra NOVÁKOVÁ. Klinický význam mikrobiologického testování v parodontologii. LKS, Praha: Česká stomatologická komora, 2022, roč. 32, č. 10, s. 168-173.

HROMČÍK, Filip a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Extrakce zubů u pacientů užívajících antiresorpční a antiangiogenní léčbu. LKS, Praha: Česká stomatologická komora, 2018, roč. 28, č. 9, s. 188-194.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email