MDDr. Juraj Gembeš

Klinika MFCH, Banská Bystrica, SR

Poranenia maxillofaciálnej oblasti spôsobené zvieraťom

Spoluautori: MUDr. MDDr. Adam Stebel, PhD., MUDr. Rastislav Slávik

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU v Banskej Bystrici je neoddeliteľnou súčasťou traumacentra Rooseveltovej nemocnice ako aj  Detskej FNsP v BB. Lekári pracoviska poskytujú konziliárne vyšetrenia pri úrazoch tváre u dospelých i detí  na dennej báze. Pracovisko sa venuje traumatológii v celom spektre odboru maxillofaciálna chirurgia: úrazy tvrdých zubných tkanív; mäkkých tkanív dutiny ústnej, tváre a krku; úrazy tvárového skeletu vrátane hornej, strednej i dolnej tvárovej etáže. 

Úrazy tváre spôsobené zvieraťom patria medzi zriedkavé. Počas prvého roku klinickej práce  na KMFCH sa autor  stretol so štyrmi kazuistikami, pri ktorých pacienti  ako etiológiu svojho zranenia uviedli atakovanie zvieraťom. Poranené boli tvrdé zubné tkanivá, mäkké tkanivá a kosti maxilofaciálnej oblasti a išlo o zranenia ošetriteľné ambulantne až po polytraumy vyžadujúce úzku spoluprácu s ostatnými členmi traumateamu, vrátane  lekárov Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny. 

Ošetrenie pacienta s úrazom tváre spôsobeným zvieraťom si vyžaduje špecifický a komplexný prístup: primárne  profylaktické opatrenia zabraňujúce rozvoju infekcie a zohľadnenie celkového stavu pacienta, dôraz na komplexné chirurgické ošetrenie dbajúc na následný estetický výsledok tváre a možnosti protetickej rehabilitácie chrupu. Zranenia spôsobené zvieraťom so sebou nesú závažné riziká, ktorým sa spolu s kazuistikami z našej kliniky v tejto prednáške venujeme.

Vzdelanie a prax
2020 – súčasnosť

2021 – súčasnosť 

2015 – 2020                           


Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Všeobecné lekárstvo, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Zubné lekárstvo, Masarykova univerzita, Brno, ČR        

Stáže
2/2020          
8/2019                  


7/2019                

1/2019                 

7/2018                 


KÚČOCH, Všeobecná fakultná nemocnica, Praha
Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Department of Plastic Surgery –  Section of Oral and Maxillofacial Surgery, Boston, MA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, UN Martin
Stomatologická klinika detí a dospelých, Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie, FN Motol, Praha
The Hebrew University, Hadassah School of Dental Medicine, Department of Maxillofacial Surgery, Ein Kerem Hospital, Jerusalem, Israel

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email