MUDr. MDDr. Filip Kubec

Oddelenie MFCH, Banská Bystrica, SR

Afekcie veľkých slinných žliaz

Spoluautori: MUDr. Rastislav Slávik MHA., MUDr., MDDr. Adam Stebel. PhD

S afekciami veľkých slinných žliaz sa pri vyšetreniach prvého kontaktu v stomatologickej praxi, stomatochirurgickej ambulancii, či ambulancii maxilofaciálnej chirurgie stretávame často. Najčastejšími ochoreniami veľkých slinných žliaz sú sialoadenitídy, následne symptomatické sialolitiázy, ktoré môžu byť klinicky pokojné aj celý život pacienta a náhodne vzplanú pri obštrukcii vývodového traktu žľazy a retrográdnom pohybe baktérií. Treťou najčastejšou afekciou sú nádory slinných žliaz častejšie nezhubné, ale aj zhubné, ktoré sa najčastejšie prejavia prítomnosťou tumoru s rastovou progresiou. Prednáška predstavuje úlohu lekára prvého kontaktu na ambulancii maxilofaciálnej chirurgie, pri klinickom vyšetrení prejavoch afekcií, obrazovej diagnostike a následnom plánovaní terapie. Prednáška predstavuje teoretickú bázu ochorení veľkých slinných žliaz a vlastné kazuistiky z praxe.

Vzdelanie a prax
07/2021 – súčasnosť

2017 – 2021


2018

2017 – 2021

2012 – 2017                        


sekundárny lekár, Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU a FNsP F.  D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko
sekundárny lekár, Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA Bratislava, Slovensko
Certifikát z dentoalveolárnej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
štúdium Všeobecné lekárstvo, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko
štúdium Zubné lekárstvo, Lekárska fakulta Masarykovej univerzity, Brno, Česká Republika

Publikácie a prednášky

Klinický význam peroperačnej biopsie – naše skúsenosti, Olomoucké onkologické dny 2019, Stanko P., Kubec F., Kútny P., Kajo K.

Afekcie veľkých slinných žliaz – súbor kazuistík z maxilofaciálnej chirurgie – Zubný lekár 2021,  Kubec F., Abelovský J., Štorcelová D., Gembeš J., Hocková B., Macura J., Poruban D., Slávik R., Stebel A.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email